facebook

Algemene voorwaarden

1. Definities

Schäffer Osteopathie: Schäffer Osteopathie, gevestigd te (7544 MD) Enschede aan de Buursebrink 117, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65820428;

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Schäffer Osteopathie opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdracht en/of overeenkomst: elke overeenkomst tussen Schäffer Osteopathie en klant tot het verrichten van behandelingen en/of het geven van adviezen in het kader van het welzijn van het paard;

Dienst: osteopathie, dryneedling, eguine taping en instructie;

De algemene voorwaarden: de onderhavige door Schäffer Osteopathie gebruikte algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Schäffer Osteopathie enerzijds en de klant anderzijds, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Door het enkel plaatsen van een opdracht en/of aanvang van de werkzaamheden, aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden

3.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2. In geval van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.3. Indien Schäffer Osteopathie gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze algemene voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft toegestaan, laat zulks het recht van Schäffer Osteopathie op de directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Schäffer Osteopathie één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

4. Inhoud en uitvoering overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat Schäffer Osteopathie een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat Schäffer Osteopathie feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.

4.2. Schäffer Osteopathie heeft op grond van de overeenkomst een inspanningsverbintenis tot het leveren van de dienst.

4.3. Schäffer Osteopathie voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht, maar garandeert nimmer een resultaat.

4.4. Schäffer Osteopathie stelt geen diagnoses en iedere vorm van dienstverlening is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts.

5. Annulering

5.1. Annulering van een eenmalige opdracht dient uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen dienst te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Schäffer Osteopathie gerechtigd de voorgenomen dienst en alle door haar gemaakte kosten in rekening te brengen.

6. Verantwoordelijkheden klant

6.1. De klant stelt een geschikte en bij voorkeur een afgeschermde ruimte van minimaal 3×3 meter ter beschikking om de dienst uit te kunnen voeren. Daarnaast is de klant tijdens de dienstverlening aanwezig om eventueel te assisteren.

6.2. De klant verstrekt tijdig en voor aanvang van de dienst alle informatie waarvan Schäffer Osteopathie aangeeft dat dit noodzakelijk is of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, waaronder een trappend paard of een besmettelijke ziekte bij het paard.

6.3. De klant zorgt ervoor dat het paard droog is.

6.4. Bij het niet of niet tijdig nakomen van voorgaande verplichtingen, heeft Schäffer Osteopathie het recht om uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij de klant.

6.5. Na de behandeling dient de klant het paard 4 dagen rust te geven.

7. Tarieven

Schäffer Osteopathie stelt het in rekening te brengen bedrag voor de dienst en eventuele reiskosten vast volgens de tarieven zoals genoemd op de website (www.schafferosteopathie.nl).

8. Facturering en betaling

8.1. Betaling dient contant te geschieden direct na de verrichting van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen. Voor niet direct gedane betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en komen de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van klant.

8.2. De klant is niet bevoegd tot verrekening of opschorting.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Schäffer Osteopathie is niet aansprakelijk voor schade van de klant die verband houdt met de uitvoering door Schäffer Osteopathie van de overeenkomst, behoudens het geval waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Schäffer Osteopathie. Vergoeding van indirecte schade, waaronder iedere vorm van gevolgschade, is te allen tijde uitgesloten.

9.2. Voor zover Schäffer Osteopathie op enige wijze aansprakelijk zal zijn dan is de aansprakelijkheid in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Schäffer Osteopathie, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico, hetgeen tezamen is gelimiteerd tot een maximumbedrag van € ….

9.3 Mocht om welke reden dan ook geen uitkering onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Schäffer Osteopathie plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het laatste gefactureerde bedrag. In het geval dit bedrag hoger is dan € 500,–, is de aansprakelijkheid in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot dat bedrag.

9.4. De overeenkomst laat de risicoaansprakelijkheid van de klant voor door het paard aangerichte schade in de zin van artikel 6:179 BW onverlet.

10. Slotbepalingen

10.1. Indien de klant niet de eigenaar van het paard is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de dienst.

10.2. De rechtsverhouding tussen Schäffer Osteopathie en de klant wordt beheerst door Nederlands recht.

10.3. Alle geschillen tussen Schäffer Osteopathie en de klant die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Schäffer Osteopathie.